Kuopion Kisa-Veikot ry:n säännöt

1 §

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on

Kuopion Kisa-Veikot ry.

Seuran kotipaikka on Kuopio.

2 §

Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu

Seura toimii Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n ja liiton asianomaisen piiri-järjestön jäsenseurana.

Seuran tarkoituksena on:

edistää urheilun ja erilaisten Iiikuntamuotojen harrastusta sekä terveitä elämäntapoja;

kehittää kulttuuri- ja nuorisotyötä;

edistää tasa-arvoa ja kansainvälistä yhteistoimintaa; sekä

toimia puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:

järjestää urheilu- ja Iiikuntatilaisuuksia sekä kilpailuja ja muita vastaavia kulttuuritapahtumia;

harjoittaa kasvatus-, koulutus-, valmennus- ja neuvontatyötä, sekä

harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia;

harjoittaa kustannus-, paikallisradio- ja televisiotoimintaa;

ylläpitää majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä harjoittaa kioski- ja bingotoimintaa;

3

järjestää arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä; sekä

ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Seuran tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta saa muutoinkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

Tarvittaessa seura hankkii toiminnalleen asianomaisen viranomaisen luvan.

3 §

Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksut

Seuran jäsenet ovat joko nuorisojäseniä, varsinaisia jäseniä, vapaajäseniä, kannattajajäseniä, kunniajaseniä tai kunniapuheenjohtajia.

Seuran nuorisojäseneksi voi Iiittya jokainen alle viisitoista (15) vuotias yksityinen henkilö.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi Iiittya viisitoista (15) vuotta täyttänyt yksityinen henkilö.

Seuran vapaajäseneksi pääsee vähintään 50 vuotta täyttänyt ja seuran varsi-naisena jasenenä yhtäjaksoisesti 25 vuotta ollut tai seuran ja Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n muiden jäsenseurojen varsinaisena jäsenenä yhteensä 30 vuotta ollut yksityinen henkilö.

Seuran kannatusjäseneksi voi Iiittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

Seuran kunniajäseneksi voidaan kutsua vahintään 50 vuotta täyttanyt yksityinen henkilö, joka on huomattavasti edistanyt seuran tarkoituksen toteuttamista.

Seuran kunniapuheenjohtaiaksi voidaan kutsua seuran, Suomen Töväen Urheiluliitto TUL ry:n tai Iiiton piirijärjestön toiminnassa huomattavasti ansioitunut yksityinen henkilö.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi, nuorisojäseneksi ja kannatusjäseneksi hyväksymisestä, vapaajäseneksi pääsemisestä ja kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta päättää seuran johtokunta.

Seuran jaseneltä perittävän Iiittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta sekä maksuajankohdasta päättää seuran vuosikokous kunkin jäsenryhmän osalta erikseen. Vapaajäseneltä, kunniajaseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä Iiittymis- tai jäsenmaksua.

4

Seuran johtokunta voi vapauttaa varusmies- tai siviilipalveluksessa olevan taikka päätoimisen opiskelijan tai jonkun muun vastaavan syyn omaavan määräaikaisesti jäsenmaksun maksamisesta.

4 §

Seurasta eroaminen, erottaminen ja eronneeksi katsominen

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytakirjaan merkittavaksi.

Jäsen voidaan erottaa seurasta,

jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän seuraan Iiittyessään sitoutui tai

jos jäsen on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa taikka

jos jäsen ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenen voidaan katsoa eronneen seurasta, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.

Jäsenen erottamisesta päättää seuran kokous. Jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä, paitsi jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n hallitus voi päättää seuran jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta tai varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään kurinpitosäännöissä tai kilpailusäännöissa. Vastaava päätöksenteko-oikeus on niiden lajiliittojen hallituksilla, joiden jäsenenä seura on, niiden alaista toimintaa koskevissa asioissa.

5 §

Toimielimet

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Toimeenpanevana elimenä on seuran johtokunta.

6 §

Seuran sääntömääräinen kokous

Seuran sääntömääräinen kokous, eli vuosikokous pidetään maaliskuun aikana johtokunnan tarkemmin määräämänä ajankohtana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

5

valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;

valitaan pöytäkirjan tarkistajat;

esitetään johtokunnan kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta;

esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto;

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;

vahvistetaan liittymis- ja jasenmaksun suuruus sääntöjen 3 §:n mukaisesti;

vahvistetaan johtokunnan ja jaostojen jäsenten palkkiot;

valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut johtokunnan jäsenet;

valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat;

päätetään johtokunnan avuksi asetettavista ja johtokunnan alaisuudessa toimivista jaostoista sekä valitaan niiden jäsenet tai annetaan johtokunnalle valtuudet jäsenten valitsemiseen;

valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;

käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille;

päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntojen 9 §:n edellyttämällä tavalla; sekä

käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

Vuosikokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena johtokunnalle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jos esitys koskee asiaa, josta lain mukaan on mainittava kokouskutsussa, esitys on jätettävä johtokunnalle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että johtokunta ehtii sisällyttää asian kokouskutsuun. Vuosikokoukselle tehdyistä esityksistä on seuran johtokunnan annettava kirjallinen lausunto.

7 §

Ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta.

Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos vähintaan yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti johtokunnalta vaatii. Johtokunnan on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava seuran ylimääräinen kokous koolle pidettäväksi viimeistään neljän (4) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

8 §

Äänioikeus seuran kokouksessa

Jokaisella seuran varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut kokousta edeltävän kalenterivuoden jasenmaksunsa, on seuran kokouksessa äänioikeus ja yksi (1) ääni.

Seuran nuoriso- ja kannatusjasenellä on seuran kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei oikeutta ottaa osaa äänestyksiin.

Vapaa- ja kunniajäenellä sekä kunniapuheenjohtajalla on seuran kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. He voivat ottaa osaa äänestyksiin vain, jos heillä on äänioikeus ennen vapaajaseneksi hyväksymistä tai kunniajäseneksi taikka -puheenjohtajaksi kutsumista.

9 §

Kutsu seuran kokoukseen

Johtokunnan on toimitettava kutsu seuran kokoukseen viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta edellisen vuosikokouksen päätöksen mukaan joko

kirjeitse tai

ilmoituksena Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n äänen-kannattajassa taikka seuran omassa lehdessä taikka

ilmoituksena seuran kotipaikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessa taikka

sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet seuralle sähköpostiosoitteensa.

10 §

Johtokunta

Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja 3 – 7 muuta jäsentä, jotka kaikki valitaan seuran vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan jasenenä ei voi olla seuran päätoiminen työntekijä.

Johtokunnan kokouksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Johtokunnan kokous on päätosvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vahintään puolet (1/2) johtokunnan muista jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut vähintään puolet (1/2) äänestyksessä annetuista äänistä. Jos äänet menevat tasan, päätökseksi tulee mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan kuitenkin arvalla.

11 §

Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on hoitaa seuran asioita lain ja näiden sääntöjen sekä seuran kokouksen päätösten mukaan.

Erityisesti johtokunnan tehtävänä on:

edustaa seuraa;

johtaa seuran toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä valvoa seuran sääntöjen noudattamista;

kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat;

panna toimeen seuran kokouksen päätökset;

pitää luetteloa seuran jäsenistä;

laatia ehdotus toimintakertomukseksi, tilinpätökseksi, toiminta-suunnitelmaksi ja talousarvioksi;

valita tarvittaessa jäsenet vuosikokouksen asettamiin jaostoihin; sekä

ottaa ja vapauttaa seuran toimihenkilöt ja palkatut työntekijät.

B

12 §

Jaostojen tehtävät ja toimivalta

Seuran jaostojen tehtävänä on huolehtia oman lajinsa tai toimintasektorinsa toiminnasta seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti.

Jaosto voi päättää oman lajinsa tai toimintasektorinsa taloudellisista asioista vahvistetun talousarvion ja johtokunnan hyvaksymän taloudenhoidon ohje-säännön puitteissa.

Jaosto ei kuitenkaan voi tehdä seuraa sitovia oikeustoimia, sopimuksia tai muita sitoumuksia.

13 §

Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi aina yhdessä.

Johtokunta voi määrätä johtokunnan jäsenen tai seuran toimihenkilbn kirjoittamaan seuran nimen yksin tai yhdessä jonkun toisen nimenkirjoittajan kanssa.

14 §

Tilintarkastajat

Seuralla on kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, jotka kaikki valitaan vuosikokouksessa yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.

15 §

Tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava johtokunnalle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

16 §

Säntöjen muuttaminen

Seuran sääntöjen rnuuttamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta hyvaksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljasosaa (3/4) aanestyksessa annetuista äänistä.

Sääntojen muuttamiselle on saatava Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n hallituksen hyväksyminen.

17 §

Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus seuran purkamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vahintaan neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:lle.

18 §

Eroaminen TUL:sta ja piirijärjestöstä

Seuran eroamisesta Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:sta tai sen piirijärjestöstä päättää seuran kokous. Ehdotus eroamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa (2) seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, kummassakin vahintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Eroamisesta on ilmoitettava asianmukaisesti TUL:lle ja piirijärjestölle.

19 §

Muut määräykset

Siltä osin, kuin näissä säännoissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyksiä koskevaan lainsäädäntöön sisältyviä säännöksiä.