Jäsenrekisterintietosuojaseloste2019-01-15T09:26:17+02:00

Jäsenrekisteritietosujaseloste

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste
Tämä on Kuopion Kisa-Veikkojen r.y:n jäsenrekisteriä koskeva tietosuojaseloste (henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §). EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Laadittu 01.09.2015. Viimeksi päivitetty 27.06.2018

1. Rekisterin nimi
Kuopion Kisa-Veikot r.y jäsenrekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Kuopion Kisa-Veikot r.y
y-tunnus: 1001286-5
70820 Kuopionki

3. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Teemu Saastamoinen
040 5915821
Kuopion.kisaveikot @ gmail.com

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä Kuopion Kisa-Veikot r.y :n jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Tietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Käsittely perustuu henkilötietolain (523/1999) 8 §:n 1 momentin 5 kohtaan.

5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenrekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi jäsenistä kerätään seuraavia tietoja:

yhteystiedot (puhelinnumero, postiosoite, sähköpostiosoite)
alaikäisen harrastajan huoltajan yhteystiedot (puhelinnumero, postiosoite, sähköpostiosoite)
syntymäaika (lisenssitietoja varten)
jäsenyystiedot (liittymisvuosi, voimassaolotiedot, jäsenmaksutiedot, harrasteryhmätiedot)
kilpailulisenssitiedot
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenrekisteriin sisältyvät tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään tai hänen huoltajaltaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Poikkeuksena kilpailutoimintaan ja kilpailulisensseihin liittyvät tiedot, joita voidaan luovuttaa Suomen Painiliitolle ja kilpailujärjestäjille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden luottamushenkilöiden toimesta, joiden toimenkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista tai poistamista
Jäsenellä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista tai tietojensa poistamista kokonaan. Tarkastus- , korjaus tai poistopyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse kohdassa 3 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Go to Top